Dilekçe Örnekleri

İzmir İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne Yazılan Dilekçe

İZMİR  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 

ŞİKAYET EDEN 

(BORÇLU) :

TC KİMLİK NUMARASI : 

ADRES : 

VEKİLİ : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ALACAKLI :

KONU : Emekli maaşına uygulanan hacze ilişkin şikayetimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz hakkında alacaklı tarafından yapılan ….. İcra Müdürlüğü’ nün …/… nolu takip dosyasıyla yapılan icra takibi (EK 1) sonucunda  … İcra Müdürlüğü tarafından müvekkilin SGK’dan aldığı emekli maaşına (EK 2) …/…/… tarihinde …. – TL miktarlı haciz müzekkeresi (EK 3) yazılarak haciz konmuştur.

2-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 93. maddesinde yer alan düzenlemeye göre “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Müvekkilimizin SGK’dan aldığı emekli maaşına haciz konması yönünde muvafakati bulunmamakta ilgili kanun hükmüne göre de muvafakat olmadan emekli maaşına konan haciz geçersiz olup bunu konu edinen memur işlemi hukuka aykırıdır.

3-) Bu nedenle, emekli maaşının haczine ilişkin memur işleminin “haczedilmezlik” nedeniyle iptalini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5510 S. K. m. 93, 2004 S. K. m. 16, 18, 6100 S. K. m. 316-322

HUKUKİ DELİLLER : … İcra Müdürlüğü’nün …/… nolu Takip Dosyası, Haciz Müzekkeresi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, emekli maaşının haczine dair memur işleminin iptaline ve müvekkilimize ait emekli maaşı üzerinde bulunan haczin kaldırılmasına karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Şikayet Eden/Borçlu Vekili

Av.

EKLER : 1-….. İcra Müdürlüğü’ nün …/… nolu takip dosyası

  2- SGK Emekli Sicil Kaydı

  3- Haciz müzekkeresi

  4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç